Důležité informace k zahájení dobrovolné docházky

 

Na základě vašich přihlášek byli žáci rozděleni do skupin, které jsou neměnné a ve kterých budou žáci pobývat po celou dobu dobrovolné docházky.

Informace o zařazení do skupin, příchodu do školy, odchodu na oběd a se jménem vyučujících jste všichni obdrželi emailem.

Každé ráno si příslušný vyučující převezme žáky své skupiny před školou podle předem daného harmonogramu a po výuce zase odvede ke stejnému vchodu.

Nezapomeňte! Ráno 25. 5. žáci odevzdají u vstupu do školy čestné prohlášení s aktuálním datem (možnost stáhnout na webu školy). Bez čestného prohlášení nebude vaše dítě vpuštěno do budovy školy. Pokud čestné prohlášení zapomenete, bude k dispozici u vašeho vyučujícího u vchodu k vyplnění.

Děti budou do školy každý den nosit: dvě roušky, igelitovým sáčkem, psacími potřebami, sešitem, svačinou a pitím, přezuvkami, které si bude moct nechávat ve třídě po celou dobu docházky. Další pomůcky si domluví děti ve svých skupinách s vyučujícím.

Odchod ze školy bude u dětí, které nejsou zapojené do odpolední zájmové činnosti dle harmonogramu. Ti žáci, kteří budou ve škole i v odpoledních hodinách, budou odcházet vždy v danou hodinu, kterou jste předem uvedli v dotazníku. Pokud bude dítě odcházet samo bez doprovodu, je nutné, aby mělo lísteček, že odchází samo bez doprovodu s vaším podpisem a aktuálním datem.

Jiný odchod žáka jak z dopolední i odpolední části, než je uvedeno na formuláři, bude muset být prokázán písemným svolením zákonných zástupců (opatřeného datem a jejich podpisem). Prosíme o dodržení odchodu v celou hodinu. Na telefonické výzvy nebude brán zřetel.

Pokud bude vaše dítě vykazovat příznaky nemoci, bude ihned odvedeno do izolační místnosti, vyučující vás bude kontaktovat a vy si pro něj co nejdříve přijdete.

 

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je podle pokynů MŠMT a MZ ČR umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky a dodržují rozestupy 1,5 – 2 m. Při vstupu do budovy si žáci dezinfikují ruce a poté odcházejí se svým vyučujícím do třídy. Skříňky budou mimo provoz, žáci se přezouvají před třídou.

 

Ve třídě

Po dobu pobytu ve třídě dodržují žáci rozestupy 1,5-2 metry, při dodržení rozestupů si mohou na pokyn vyučujícího roušky ve třídě sejmout. Každý žák roušku ukládá do igelitového sáčku. Při opuštění třídy si vždy musí roušku nasadit.  Každá skupina bude mít přestávky v odlišnou dobu, aby se žáci z různých skupin nemísili na chodbách a toaletách. Na všech toaletách budou k dispozici dávkovače s dezinfekcí. Po použití toalety si žáci pečlivě umyjí ruce mýdlem a použijí dezinfekci. Ve třídách se bude pravidelně větrat. Po skončení výchovně vzdělávací činnosti vyučující odvede žáky (v rouškách) před školu a žáci se bez srocování do skupin rozejdou.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Přihlášením žáka k dobrovolné docházce vzniká zákonnému zástupci povinnost jakoukoliv jeho nepřítomnost ve škole ihned omluvit. Při podezření na infekční onemocnění informovat vedení školy pro realizaci případných bezpečnostních opatření.

 

Omluvenky

Omluvy prosím pište na email: ilona.zdarska@zstravnickova.cz nebo volejte 605 427 267

 

Výchovně vzdělávací činnost

Výchovně vzdělávací činnost jednotlivých skupin budou zabezpečovat pedagogové, vychovatelé ŠD a pedagogičtí asistenti. Výuka bude zaměřena na procvičování a utvrzování učiva hlavních předmětů. Bude koordinována s distanční výukou pro žáky učící se doma.

Náplní odpolední činnosti budou hry, zařazen bude i pobyt na školní zahradě, při pobytu na zahradě budou mít děti roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

Harmonogram

Skupina: Třídy: Příchod: Čas Oběd:
1. 5. A + 5. C  – dopolední výuka  boční vchod 7:45 11:15
2. 5. B + 3. B + 4. C – dopolední výuka  boční vchod 7:50 11:20
3. 4. B + 3. C  – dopolední výuka  boční vchod 7:55 11:25
4. 3. A + 4. A – dopolední výuka hlavní vchod 7:45 11:30
5. 2. C  + 2. B + 2. A – dopolední výuka hlavní vchod 7:50 11:40
6. 1. A + 1. C – dopolední výuka hlavní vchod 7:55 11:45
7. 1. A + 1. B + 1. C -dopolední výuka + ŠD hlavní vchod 8:00 11:50
8. 2. A + 2. B + 2. C – dopolední výuka + ŠD hlavní vchod 8:05 11:55
9. 3. A + 3. C + 4 A + 4. B + 4. C + 5. B –

dopolední výuka + ŠD

hlavní vchod 8:10 12:00
ČDJ hlavní vchod 8:15 11:55

 

Informace ve formátu PDF.

Harmonogram v PDF.

Animace vytvořená ve škole na YouTube.

Skip to content