ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU 2023/2024
Zahájení školního roku: pondělí 4.září 2023
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26.října 2023  a pátek 27. října  2023
Vánoční prázdniny: od soboty 23.prosince 2023  do úterý 2.ledna 2024
vyučování začíná ve středu 3.ledna 2024
Pololetní vysvědčení: bude žákům předáno ve středu 31.ledna 2024
Pololetní prázdniny: v pátek 2.února 2024
Jarní prázdniny: Praha 1-5 5.2. – 11.2.2024
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28.března 2024
Vydání vysvědčení: pátek 28.června 2024
Hlavní prázdniny od 29.června 2024 do 1.září 2024. Vyučování začne ve školním roce 2024/2025 v pondělí 2. září 2024
Zápis do 1. tříd čtvrtek  4.4.2024  od 13 do 18 hodin

pátek     5.4.2024  od 13 do 17 hodin

Přeřazení žáka:

O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud žák ze školy odchází  (stěhování, odchod na jinou školu) rodiče tuto skutečnost oznámí (změna v evidenci, odevzdání učebnic) vedení školy a třídnímu učiteli.

Uvolňování žáků:

Vždy písemně. Na jednu vyučovací hodinu příslušný vyučující s vědomím třídního učitele, maximálně na pět dní třídní učitel, na více dní ředitel školy. Uvolňování na rekreaci s rodiči v době školního roku je možné jen na základě písemné žádosti podané předem ředitelství školy.

Schůzky rodičů nebo konzultační dny: 

12.9.2023, 21.11.2023, 9.ledna 2024, 16.dubna 2024 a 18.června 2024. Další konzultace individuálně po dohodě.

Spolek Sdružení rodičů: příspěvek na jedno dítě je stanoven na 150,- Kč.

Dny otevřených dveří: listopad 2023 a březen 2024.

Ze školního řádu:

Žáci i pracovníci školy chtějí:

Naučit se všemu, co potřebujeme pro současnost i budoucnost.

Najít si své místo, které nám umožní radost z práce.

Být spolu vždy v dobré náladě a pohodě a nečinit si zbytečné příkoří.

Podílet se na vytváření dobrého jména školy.

 

Obecná ustanovení:

Žák má právo formulovat své vlastní názory, svobodně je vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho dotýkají.

Žák má právo na svobodu projevu v mezích veřejné morálky, pořádku, ochrany zdraví.

 

Práva a povinnosti žáků:

Žák si může vyžádat pomoc v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti po delší době nepřítomnosti ve škole.

Žák je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy a plnit pokyny pedagogických pracovníků, které jsou vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

Žák přichází do školy včas, nejpozději v 7.55 hod. Žák je vhodně a čistě upraven a oblečen, je povinen se přezout do vhodné domácí obuvi.

Žák může opustit školu pouze na základě písemné žádosti rodičů a se souhlasem vyučujícího.

Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Je přísně zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových látek.

Platí přísný zákaz otvírání oken.

Žák zachází šetrně s učebnicemi a školními potřebami, udržuje své místo i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

Žák neprodleně hlásí učiteli nebo jinému zaměstnanci školy každý úraz i vznik škody.

Žák respektuje řád všech pracoven.

V jídelně se řídí řádem školní jídelny, respektuje pravidla společenského chování.

Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisejí s výukou a mohly by ohrozit bezpečnost a zdraví jiných osob. Mobilní telefon může žák používat pouze v době mimo vyučování. Žák má během výuky mobilní telefon (nebo jiný komunikační prostředek) zcela vypnutý a o přestávkách ho nesmí používat k hlasitému odposlechu. Mobilní telefon nesmí ve škole dobíjet. Je přísně zakázáno jakékoliv otevřené i skryté nahrávání nebo fotografování pomocí mobilu během vyučování i o přestávkách bez souhlasu zúčastněných osob. Žáci nesmějí bez souhlasu pořizovat mobilem žádné zvukové ani obrazové záznamy i ze školních akcí a z objektů školy. Veškeré projevy nepřátelství, diskriminace, násilí, přímé a nepřímé šikany spolužáků i dospělých osob budou ihned řešeny a dle rozsahu a stupně závažnosti přísně potrestány kázeňskými opatřeními, případně postoupeny k řešení Policii ČR a orgánu sociálně právní ochrany dětí.

  

Šikanování je chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat osobu, případně skupinu osob. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích vůči jedinci či skupině osob, které se neumí nebo nemohou z nejrůznějších důvodů bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Mezi projevy šikany patří také kyberšikana.

 

Žák nesmí vest vulgární diskusi, urážet či napadat žáky a pedagogické i ostatní pracovníky školy prostřednictvím e-mailů a sms zpráv. Žáci dodržují všechna pravidla k využívání internetu. Žáci nesmí zneužit internetové sociální  sítě k šikaně,  k umisťování  fotografií, obsahu, který  zobrazuje nahotu, pornografii, násilí nebo šířit jiné nezákonné aktivity. Porušení zákazu je  považováno za velmi hrubé porušení školního řádu.

 

Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. Pokud pedagogický pracovník zajistí u žáka tabákové výrobky, měl by s nimi postupovat tak, jak je upraveno ve školním řádu (vnitřním řádu), vhodným postupem je předat proti podpisu zákonnému zástupci žáka.

Distanční výuka

Školský zákon stanovuje povinnost školy ve vymezených případech zajišťovat distanční výuku žáků. Jestliže v důsledku krizových nebo jiných mimořádných opatření nebo z důvodu karantény bude znemožněna osobní přítomnost více než poloviny žáků z nejméně jedné třídy, škola bude povinna dotčeným žákům poskytovat distanční vzdělávání.

Žáci jsou povinni se distančního vzdělávání účastnit, i v tomto období trvá školní vyučování a žák nemá prázdniny. Škola bude muset přizpůsobit formu distančního vzdělávání a jeho hodnocení potřebám každého jednotlivého žáka a jeho podmínkám pro vzdálené vzdělávání. Hodnocení žáka bude obsahovat více prvků formativního hodnocení a v návaznosti na konkrétní vzdělávací situaci bude využíváno i slovní hodnocení.  Když se žák nebude moci vzdálené výuky zúčastnit, musí mít řádnou omluvenku, stejně jako je tomu v případě školní docházky.

Formu výuky na dálku zákon nestanovuje. V naší škole je primární platformou Microsoft Teams. Pokud žák nemá doma počítač, nemá přístup k internetu, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Například si žák vyzvedne učivo a úkoly ve škole nebo použije telefonní, e-mailové spojení se školou, případně využije školní informační systém Bakaláři. Větší míra využívání digitálních technologií podpoří individualizaci vzdělávání každého žáka.

.

Skip to content