Třídní stránky 4. C

Třídní učitel: Mgr. Ptáčníková Hana

Aktuality

No results found.

Co se učíme

Český jazyk

Distanční výuka Uč: str. 88-91, Dráčci, PS-vybraná cvičení Téma: slovesné způsoby Opakujeme: podstatná jména rodu středního, ženského, mužského, slovesné časy dále opakujeme: písmeno, hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět, význam slova, slovo nadřazené, podřazené, souřadné, antonyma-slova opačného významu, synonyma-slova podobného významu, slova vícevýznamová, pravidla pro psaní u, ú, ů, samohlásky, souhlásky, tvrdé souhlásky, pravidla pro psaní y po tvrdých souhláskách, pravidla pro psaní i po měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě, tvary slov, mě, slabikotvorné L, R, vlastní jména, tvary slov, slovní druhy, spojky, věta a souvětí, abeceda, slovesa, slova citově zabarvená, párové souhlásky, význam slov, význam slova, slovo nadřazené, podřazené, souřadné, antonyma-slova opačného významu, synonyma-slova podobného významu, slova vícevýznamová, spisovná ČJ, podstatná jména-určujeme rod, číslo a pád, Podstatná jména rodu středního, vzory rodu středního, podstatná jména rodu ženského, vzory rodu ženského, podstatná jména rodu mužského-vzor pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce

Matematika

Distanční výuka Poznáváme zlomky-čteme, porovnáváme, počítáme část celku úkoly dle denního rozvrhu v sekci domácí úkoly

Člověk a jeho svět

Distanční výuka Zem- ochrana přírody Děj-Karel IV. Př-vlastnosti látek (délka)

Angličtina

Distanční výuka zadání v sekci domácí úkoly

Domácí úkoly

Rozvrh hodin

Skip to content