Projekty MŠMT

Šablony IV.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic – školní speciální pedagog, školní psycholog, kariérový poradce, školní asistent, podpořit vzdělávání pracovníků školy, vytvořit podmínky pro vzájemné sdílení zkušeností, rozvíjet spolupráci a podpořit zavádění inovativních metod výuky.

Šablony III.

Cílem operačního programu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí žáků. Poskytnutí dočasné personální podpory školního speciálního pedagoga, školního psychologa a kariérového poradce. Dále pak prohloubení spolupráce učitelů ZŠ s ostatními pedagogickými pracovníky a budoucími pedagogy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností. Rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím zahraničních stáží a sdílení příkladů dobré praxe.

Šablony II.

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory školního psychologa, speciálního pedagoga a školního asistenta. Podpoření profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání, průběžného sebevzdělávání a rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Finanční podpora je poskytována z Evropských sociálních fondů.

Národní plán obnovy

Investice z projektu Národní plán obnovy jsou určené pro nákup  digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT, zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti) a k zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Plán doučování je pomocnou rukou pro děti, které neměly dostatečné podmínky, motivaci a chyběla jim podpora. Je to také příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah.

Zajištění bezplatné přípravy

Financování asistentů pedagoga

Skip to content