Organizace školního roku 2020-2021

Organizace školního roku 2020-2021
Zahájení školního roku: úterý 1.září 2020
Podzimní prázdniny: středa 28.října 2020  státní svátek

čtvrtek 29. října  a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: od středy 23.prosince 2020  do neděle 3.ledna 2021
vyučování končí 18. prosince 2020 a začíná 4.ledna 2021v pondělí 21.prosince 2020 a v úterý 22.prosince 2020 je ředitelské volno
Pololetní vysvědčení: ve čtvrtek 28.ledna 2021
Pololetní prázdniny: v pátek 29.ledna 2021
Jarní prázdniny: Praha 1-5 22.2. – 28.2.2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním  svátkem
Vydání vysvědčení: středa 30.června 2021
Hlavní prázdniny:

Ředitelské volno:

od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31.srpna 2021, vyučování začne ve středu 1.září 2021

v pondělí 21.prosince 2020 a v úterý 22.prosince 2020

Zápis do 1. tříd

 

čtvrtek  8.4. 2021  od 13 do 18 hodin

pátek    9.4. 2021  od 13 do 17 hodin

 

Přeřazení žáka:

O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud žák ze školy odchází  (stěhování, odchod na jinou školu) rodiče tuto skutečnost oznámí (změna v evidenci, odevzdání učebnic) vedení školy a třídnímu učiteli.

Uvolňování žáků:

Vždy písemně. Na jednu vyučovací hodinu příslušný vyučující s vědomím třídního učitele, maximálně na pět dní třídní učitel, na více dní ředitel školy. Uvolňování na rekreaci s rodiči v době školního roku je možné jen na základě písemné žádosti podané předem ředitelství školy.

Schůzky rodičů:  on-line po dobu platnosti hygienických opatření MŠMT

od 3.9. do 11. 9 2020, od 16.11. do 20.11. 2020, leden 2021(9.třídy), duben 2021 a červen 2021. Další konzultace individuálně po dohodě.

Spolek Sdružení rodičů: příspěvek na jedno dítě je stanoven na 100,- Kč. Peníze budou vybírat třídní učitelé do konce října.

Dny otevřených dveří: listopad 2020 a březen 2021.

 

 

Ze školního řádu:

Žáci i pracovníci školy chtějí:

Naučit se všemu, co potřebujeme pro současnost i budoucnost.

Najít si své místo, které nám umožní radost z práce.

Být spolu vždy v dobré náladě a pohodě a nečinit si zbytečné příkoří.

Podílet se na vytváření dobrého jména školy.

 

Obecná ustanovení:

Dítě má právo formulovat své vlastní názory, svobodně je vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho dotýkají.

Dítě má právo na svobodu projevu v mezích veřejné morálky, pořádku, ochrany zdraví.

 

 

 

Práva a povinnosti žáků:

Žák si může vyžádat pomoc v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti po delší době nepřítomnosti ve škole.

Žák je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy a plnit pokyny pedagogických pracovníků, které jsou vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

Žák přichází do školy včas, nejpozději v 7.55 hod. Žák je vhodně a čistě upraven a oblečen, je povinen se přezout do vhodné domácí obuvi.

Žák může opustit školu pouze na základě písemné žádosti rodičů a se souhlasem vyučujícího.

Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Je přísně zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových látek.

Platí přísný zákaz otvírání oken.

Žák zachází šetrně s učebnicemi a školními potřebami, udržuje své místo i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

Žák neprodleně hlásí učiteli nebo jinému zaměstnanci školy každý úraz i vznik škody.

Žák respektuje řád všech pracoven.

V jídelně se řídí řádem školní jídelny, respektuje pravidla společenského chování.

Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisejí s výukou a mohly by ohrozit bezpečnost a zdraví jiných osob. Mobilní telefon může žák používat pouze v době mimo vyučování. Žák má během výuky mobilní telefon (nebo jiný komunikační prostředek) zcela vypnutý a o přestávkách ho nesmí používat k hlasitému odposlechu. Mobilní telefon nesmí ve škole dobíjet. Je přísně zakázáno jakékoliv otevřené i skryté nahrávání nebo fotografování pomocí mobilu během vyučování i o přestávkách bez souhlasu zúčastněných osob. Žáci nesmějí bez souhlasu pořizovat mobilem žádné zvukové ani obrazové záznamy i ze školních akcí a z objektů školy. Veškeré projevy nepřátelství, diskriminace, násilí, přímé a nepřímé šikany spolužáků i dospělých osob budou ihned řešeny a dle rozsahu a stupně závažnosti přísně potrestány kázeňskými opatřeními, případně postoupeny k řešení Policii ČR a orgánu sociálně právní ochrany dětí.  

Šikanování je chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat osobu, případně skupinu osob. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích vůči jedinci či skupině osob, které se neumí nebo nemohou z nejrůznějších důvodů bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Mezi projevy šikany patří také kyberšikana.

Žák nesmí vest vulgární diskusi, urážet či napadat žáky a pedagogické i ostatní pracovníky školy prostřednictvím e-mailů a sms zpráv. Žáci dodržují všechna pravidla k využívání internetu. Žáci nesmí zneužit internetové sociální  sítě k šikaně,  k umisťování  fotografií, obsahu, který  zobrazuje nahotu, pornografii, násilí nebo šířit jiné nezákonné aktivity. Porušení zákazu je  považováno za velmi hrubé porušení školního řádu.

 

Nové ustanovení: Distanční výuka

Školský zákon stanovuje povinnost školy ve vymezených případech zajišťovat distanční výuku žáků. Jestliže v důsledku krizových nebo jiných mimořádných opatření nebo z důvodu karantény bude znemožněna osobní přítomnost více než poloviny žáků z nejméně jedné třídy, škola bude povinna dotčeným žákům poskytovat distanční vzdělávání.

Žáci jsou povinni se distančního vzdělávání účastnit, i v tomto období trvá školní vyučování a žák nemá prázdniny. Škola bude muset přizpůsobit formu distančního vzdělávání a jeho hodnocení potřebám každého jednotlivého žáka a jeho podmínkám pro vzdálené vzdělávání. Hodnocení žáka bude obsahovat více prvků formativního hodnocení a v návaznosti na konkrétní vzdělávací situaci bude využíváno i slovní hodnocení.  Když se žák nebude moci vzdálené výuky zúčastnit, musí mít řádnou omluvenku, stejně jako je tomu v případě školní docházky.

Formu výuky na dálku zákon nestanovuje. V naší škole je primární platformou Microsoft Teams. Pokud žák nemá doma počítač, nemá přístup k internetu, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Například si žák vyzvedne učivo a úkoly ve škole nebo použije telefonní, e-mailové spojení se školou,  případně využije školní informační systém Bakaláři. Větší míra využívání digitálních technologií podpoří individualizaci vzdělávání každého žáka.

 

Skip to content