Přípravná třída

FZŠ Trávníčkova zřizuje od školního roku 2024/2025 přípravnou třídu

Přípravná třída (někdy označovaná jako „předškolní třída“ nebo „nultý ročník“) je speciální forma vzdělávání určená pro děti před vstupem do první třídy základní školy. Tento program je zaměřen na rozvoj základních dovedností, které děti potřebují pro úspěšný start ve škole.

Přípravná třída je skvělá volba pro:

 • děti s vadou řeči, potížemi s grafomotorikou nebo nezralostí v jedné konkrétní oblasti
 • hravé děti, které ještě nevydrží u soustředěné práce
 • cizince a děti s minimální znalostí češtiny
 • děti se sníženou schopností koncentrace
 • citlivé děti s obavou ze školního prostředí
 • děti, kterým bude šest krátce po začátku školního roku

Cíle přípravné třídy:

Podpora sociálních dovedností: Děti se učí, jak spolupracovat s vrstevníky a komunikovat jak se svými spolužáky, tak s dospělými.

Rozvoj jazykových a čtenářských dovedností: Hry a aktivity zaměřené na rozvoj slovní zásoby, poslechové dovednosti a základy gramotnosti.

Matematické dovednosti: Základy počítání, poznávání čísel a jednoduché matematické koncepty skrze hry a praktické činnosti.

Příprava na školní systém: Zvykání si na strukturu školního dne, seznámení s třídními pravidly a práce ve skupinách.

Rozvoj motoriky: Aktivity zaměřené na jemnou i hrubou motoriku, včetně kreslení, stříhání a sportovních her.

Struktura a organizace:

Přípravná třída je součástí základní školy. Kapacita přípravné třídy je 15 dětí. Výuka probíhá v dopoledních hodinách (do 11:40), děti nosí aktovku a penál, svačinu a pití. Po vyučování mohou děti za úplatu využívat školní družinu a stravování ve školní jídelně (informace o platbách na webu školy – školní družina, jídelna). Absence dítěte v přípravné třídě musí být zákonným zástupcem řádně omluvená.

Účast v přípravné třídě může být pro děti velmi prospěšná, protože jim pomáhá rozvíjet klíčové dovednosti a přizpůsobit se školnímu prostředí.

Zápis do přípravné třídy na školní rok 2024/2025

4.4. 13–18 hodin

5.4. 13–17 hodin

Informace k zápisu do přípravné třídy:

Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy vychází z ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zápis se týká všech dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání:

 (narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)

a dětí (narozené 1.9. 2017 – 31.8.2018), kterým bude udělen odklad (doporučení z PPP a od dětského lékaře)

Povinné dokumenty k zápisu: 

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • doporučení k odkladu z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře, dodat nejpozději do 4.2024
 • u cizinců pas a povolení k pobytu

Žádost o přijetí do přípravné třídy bude k dispozici u zápisu.

Kritéria pro přijetí:

 1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy v době zápisu.
 2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 13 v době zápisu.
 3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy v době zápisu.
 4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 13 v době zápisu.
 5. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky nebo v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Chýnice (na základě dohody o vymezení školského obvodu uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenou obcí).
 6. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky nebo v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné MČ hl. m. Prahy.
 7. Ostatní uchazeči.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

 • vydá ředitel školy do 30 dnů od zápisu a bude zveřejněno na vstupních dveřích školy a webových stránkách školy pod registračním číslem žádosti, nejpozději 3.5.2024
 • rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout po domluvě: Mgr. I. Žďárská ilona.zdarska@zstravnickova.cz, tel: 605 427 267
 • rozhodnutí o nepřijetí budou doručena na adresu zákonného zástupce
Skip to content