Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanovením § 46 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

 přijímá k základnímu vzdělávání uchazeče s těmito registračními čísly

1

18

40

56

78

2

19

42

57

79

3

20

43

59

84

6

24

44

60

85

7

26

45

61

86

8

28

46

62

88

9

30

47

63

89

10

31

48

64

91

11

32

49

66

92

12

33

50

67

93

13

34

51

71

94

14

36

52

73

 

15

37

53

74

 

16

38

54

75

 

17

39

55

77

 

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24. 4. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy.

Dále zveřejněno dne 24. 4. 2019 na webových stránkách školy www.zstravnickova.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení a to prostřednictvím ředitele školy.

  

PaedDr. František Hanzal

ředitel školy

 

Skip to content