Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanovením § 46 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

přijímá k základnímu vzdělávání uchazeče s těmito registračními čísly

 

1 17 34 52 69 87
2 18 35 53 70 88
3 19 36 54 71 89
4 20 37 56 73 90
5 21 38 57 75 91
6 22 40 58 76 92
7 23 41 59 77 93
8 24 42 60 78 94
10 25 43 61 79 95
11 26 45 62 80 97
12 27 46 64 81 98
13 29 47 65 82 99
14 30 48 66 83 100
15 31 49 67 85  
16 32 50 68 86  

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24. 4. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy.

 

Dále zveřejněno dne 24. 4. 2018 na webových stránkách školy www.zstravnickova.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení a to prostřednictvím ředitele školy.

 

 

PaedDr. František Hanzal

ředitel školy

Skip to content