Školní psycholog

Mgr. Lenka Běloušková

školní psycholog

Konzultační hodiny

pondělí a středa , po domluvě.

Činnosti školního psychologa

 • Pomoc žákům při řešení výukových, výchovných a osobních problémů.
 • Pomoc rodičům při řešení výukových, výchovných a osobnostních problémů dětí.
 • Depistáž a diagnostika specifických poruch učení u dětí (ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra).
 • Péče o žáky s poruchami pozornosti a problémy se soustředěním.
 • Práce s třídními kolektivy – diagnostika sociálního klimatu třídy, rozvoj pozitivních vztahů ve třídě a realizace intervenčního programu v případě problémů, konfliktů.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování dalších poradenských služeb.
  Pomoc učitelům při volbě vhodných výukových i výchovných metod při práci se žáky se specifickými poruchami učení a chování.
 • Poradenství při volbě povolání.
 • Poskytování krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci.

Nabídka aktivit, skupinových činností pro žáky

(dle zájmu a kapacity) – realizuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog

 • Reedukační skupiny pro žáky se specifickými poruchami učení (témata z českého jazyka, matematiky, rozvoj grafomotoriky, rozvoj čtenářských dovedností).
 • Skupiny zaměřené na rozvoj strategií učení, jak se učit (práce s textem, rozvoj paměti aj.).
 • Program pro rozvoj pozornosti KUPOZ (těžiště spočívá v individuální domácí práci rodiče s dítětem).
 • Skupiny pro žáky s obtížemi v soustředění, s impulzivitou zaměřené na rozvoj koncentrace pozornosti a vhodného chování i ve vztahu k vrstevníkům
 • Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností KUMOT (1. a 2. třída).
 • Relaxační cvičení a techniky psychohygieny.
 • Skupiny s prvky arteterapie pro rozvoj sebepoznání, sebedůvěry, porozumění emocím.
 • Programy primární prevence rizikového chování (různé oblasti).
Skip to content