Projekty EU

Odborná učebna chemie v FZŠ Trávníčkova

Cílem projektu je modernizovat učebnu chemie včetně přípravny za účelem rozvoje kompetencí žáků v oblasti přírodovědných oborů.

O krok dál …

Cílem projektu je vytvoření operativního plánu školy a dokumentu pro pracovníky školy a rodiče s přehledem konkrétních kroků pro adaptační období žáků s OMJ. Realizace multikulturních výchovných a vzdělávacích programů primárně zaměřených na posilování soudržnosti místní komunity se zapojením dětí s odlišným mateřským jazykem. Vytvoření a realizaci školních výukových programů určených pro rozšíření praktické výuky a podporu aktivní účasti v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím reflexe, kritického myšlení a sociálního učení. Podporu vztahu k místu, místně orientovaného učení.

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Plán doučování je pomocnou rukou pro děti, které neměly dostatečné podmínky, motivaci a chyběla jim podpora. Je to také příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah.

Investice do FZŠ PEDF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 za účelem zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a investice do pořízení výukových pomůcek pro práci se žáky dle ŠVP a do vybavení potřebného pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. Dojde k obnově učebny cizích jazyků, čítárny a knihovny, školních dílen i k posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků.

51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze-společného vzdělávání žáků v multikulturní společnosti. Rozšíří vzdělávací programy o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí. Realizované projekty pomohou vytvářet demokratické klima a budou podporovat demokratickou kulturu ve škole. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Podpoří spolupráci s rodiči žáků.

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. Dojde k obnově školních dílen, venkovní učebny i k posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků.

V Evropě se neztratíme

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podporaextrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

V Evropě se neztratíme II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí ažáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podporaextrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

V Evropě se neztratíme III.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Školní obědy dostupné pro každé dítě III.

Skip to content